Технологічна карта вирощування тритикале

Біологічні особливостіПопередникиОбробіток ґрунтуУдобренняДобір сортів. Підготовка насіння до сівбиСтроки сівби, норми висівуСпособи сівбиДогляд за посівамиЗбирання врожаюЗберігання врожаю, покращення якості
Посівні площі тритикале ярого в Україні поступово збільшуються, зокрема в Лісостепу його вирощують на площі близько 30 тис. га. Завдяки активній селекційній роботі створено нові високопродуктивні сорти тритикале ярого харчового, технічного та фуражного призначення. З упровадженням технічних умов на заготівлю і реалізацію зерна тритикале останнє стало повноцінним товаром для суб’єктів підприємницької діяльності усіх форм власності.Біологічні особливості. Тритикале яре порівняно з озимим має менш розвинену кореневу систему, слабше кущиться і тому сильніше пригнічується бур’янами, особливо в ранні періоди вегетації рослин. У зв’язку з цим тритикале яре потребує кращих умов росту й розвитку, ніж озиме, а при погіршенні їх суттєво знижує урожай і якість зерна.Виходячи з цього, кращими ґрунтами для вирощування тритикале ярого в Лісостепу є ті, що добре забезпечені елементами живлення. Це — чорноземи типові мало- та середньогумусні, темно-сірі опідзолені та сірі лісові ґрунти. На менш родючих ґрунтах тритикале також забезпечує сталі врожаї, але за умови підвищених доз мінеральних добрив, що в свою чергу призводить до дорожчання кінцевої продукції.Кращими попередниками для тритикале ярого є багаторічні та однорічні бобові трави, бобово-злакові сумішки, зернобобові культури, (горох, соя), цукрові й кормові буряки, кукурудза, картопля. Для одержання товарної продукції допускається висів тритикале ярого після пшениці озимої та соняшнику.Оптимальним способом основного обробітку під сівбу тритикале ярого на чорноземах Східного Лісостепу є безполицеве розпушування на глибину 20-22 см із попереднім лущінням дисковими лущильниками на глибину 6-8 см. Після відростання бур’янів і основного внесення фосфорних та калійних добрив проводять безполицевий обробіток, найкраще — чизельними знаряддями.Безполицевий обробіток чизелями ефективний на площах, мало засмічених багаторічними бур’янами. У вологішій частині Правобережного Лісостепу більш доцільною є оранка, насамперед як ефективний захід боротьби з бур’янами. Оптимальним строком зяблевої оранки залежно від зони, властивостей ґрунту та температурних умов є період друга половина вересня — друга декада жовтня. Перенесення цієї операції на весну значно знижує врожайність унаслідок залізнення зі строком сівби при веснооранці. Але якщо основний обробіток ґрунту не був проведений з осені, то навесні під тритикале яре необхідно провести поверхневий обробіток дисковими знаряддями, не допускаючи значного розриву в часі з передпосівним обробітком, комбінованими багатофункціональними агрегатами, які мають у своєму складі шлейфи і котки для якісного вирівнювання й ущільнення ґрунту.Після кукурудзи на зерно доцільно провести оранку в усіх зонах на 25-27 см. У Центральному та Західному Лісостепу під тритикале яре, особливо при розміщенні його після цукрових буряків, необхідно виконувати безполицевий обробіток із застосуванням знарядь чизельного типу з метою знищення плужної підошви, що значно покращує агрофізичні властивості , сприяє накопиченню ґрунтової вологи, дає змогу на 5-6 днів раніше розпочати весняні посівні роботи і забезпечує підвищення врожайності тритикале ярого.Восени при достатній вологості ґрунту поле вирівнюють важкими боронами. Цю операцію проводять упоперек оранки, що дає змогу знищити однорічні та частково «вичесати» кореневища багаторічних бур’янів.Передпосівна підготовка ґрунту. Тритикале яре — досить холодостійка культура. Його потрібно висівати навесні якомога раніше, коли грунт ще не зовсім прогрівся і добре насичений вологою. Через це передпосівний обробіток ґрунту під тритикале яре обмежений у часі. Для того щоб як найшвидше забезпечити найсприятливіші умови для проростання насіння тритикале ярого, в передпосівному обробітку ґрунту потрібно використовувати широкозахватні багатофункціональні знаряддя в агрегаті з потужними тракторами. Вирішення цього питання забезпечується роботою комбінованих багатофункціональних агрегатів.Удобрення. Для отримання високоякісного врожаю зерна тритикале ярого обов’язковим є забезпечення рослин упродовж усього періоду їхнього росту та розвитку достатньою кількістю поживних речовин. Склад та дози внесення мінеральних добрив під тритикале яре визначаються залежно від забезпеченості ґрунту поживними елементами, що пов’язано з родючістю ґрунту, попередником та ін. Перед основним обробітком вносять фосфорні та калійні добрива в середньому по 60-90 кг Р2О5 та К2Она 1 га. Якщо фосфорні й калійні добрива не були внесені восени, їх можна вносити навесні під передпосівну культивацію. Добрі результати забезпечує застосування в рядки при сівбі 10-15 кг/га фосфорних добрив. Азотними добривами тритикале яре підживлюють тільки навесні. За оптимального водного режиму протягом вегетації кращі результати дає внесення азотних добрив у два етапи: 50% усієї дози під передпосівну культивацію і 50% у підживлення на IV етапі органогенезу рослин. У районах із недостатньою кількістю опадів та при їхньому дефіциті у весняний період азотні добрива вносять повністю під передпосівну культивацію. Оптимальною дозою азотних добрив для тритикале ярого в Лісостепу залежно від родючості ґрунту і попередника вважається 60-90 кг/га азоту.Оптимізація азотного живлення рослин способом роздрібненого внесення азоту під тритикале яре підвищує окупність добрив зерном, урожайність і якість зерна, особливо в поєднанні з інтегрованим захистом рослин від шкідливих чинників.На площах після цукрових та кормових буряків слід заорювати побічну продукцію, яка, за даними ННЦ «Інститут землеробства НААН України», забезпечує підвищення урожаю тритикале ярого на 0,3—0,5 т/га.Підбір сортів і підготовка насіння. Державним реєстром сортів рослин, придатних для поширення в Україні (далі Реєстр), для вирощування в Лісостепу зареєстровано 10 сортів тритикале ярого з високим рівнем потенціалу продуктивності, різних за групою стиглості і напрямом використання. Серед них слід відмітити такі: Кобзар, Жайворонок харківський, Хлібодар харківський, Соловей харківський, Коровай харківський, Леґінь харківський, Лосинівське, Згурівське та інші. Залежно від площі посіву, наявного агрофону, напряму використання для підвищення стабільності виробництва зерна тритикале ярого в господарстві доцільно вирощувати 2-3 районованих та перспективних сорти з різною реакцією на агроекологічні умови вирощування та різної групи стиглості.Однією з важливих умов реалізації продуктивності сортів є якісна підготовка насіння. Сівба вирівняним за формою та масою насінням підвищує своєчасність і повноту сходів, синхронність кущіння, краще збереження рослин на час збирання. Насіння повинно відповідати показникам ДСГУ 2240-93 «Насіння культур. Сортові та посівні якості».Сівбу необхідно проводити в якомога раніші строки при настанні фізичної спілості ґрунту (коли досягається якісне його розпушення). Потепління останніх років дає можливість сіяти тритикале яре ще раніше, використовуючи для цього так звані лютнево-березневі вікна, що, на наш погляд, буде дуже ефективним. Сходи тритикале ярого витримують морози 8-9С, тому зниження температури повітря після його сівби не пошкодить рослинам.Із способів сівби тритикале ярого найпоширенішим є звичайний рядковий з міжряддям 15 см. За вирощування цієї культури за інтенсивною технологією обов’язковим прийомом під час сівби має бути залишення технологічної колії для проходів агрегатів щодо догляду за посівами. Результати наукових досліджень та практика передових господарств засвідчують необхідність переходу на сівбу сівалками точного висіву, що не лише дає змогу зменшувати норму висіву та економити високовартісне насіння, а й забезпечує рівномірну площу живлення для кожної рослини, зменшує ураженість хворобами, подовжує роботу фотосинтетичного апарату, поліпшує налив зерна та підвищує врожайність.Норма висіву. Найвищу урожайність тритикале яре формує за густоти 400-500 продуктивних стебел на 1 м2. Така густота стеблостою забезпечується нормою висіву 5,0-5,5 млн/га схожих насінин після кращих попередників, а по гірших — 5,5-6,0 млн/га.Глибина загортання насіння тритикале ярого знаходиться в межах 3-4 см. Мілке загортання насіння (2—3 см) дає добрі результати лише тоді, коли якісно підготовлене посівне ложе, в ґрунті достатня кількість продуктивної вологи. Заглиблення насіння тритикале ярого понад 4 см призводить до зниження польової схожості, формування відносно ослаблених сходів і дещо знижує врожайність. Але при нестачі продуктивної вологи в посівному шарі виправдано заглиблення на 5—6 см, що дає змогу отримати сходи і за посушливих умов.Догляд за посівами. Відразу після сівби тритикале ярого поле коткують кільчасто-шпоровими котками, якщо сівалка не забезпечувала незалежне прикочування кожного рядка. На важких оглеєних ґрунтах у разі появи після сівби ґрунтової кірки до появи сходів необхідно провести боронування легкими боронами.Основним у догляді за посівами тритикале ярого є боротьба з бур’янами, насамперед з коренепаростковими.При появі шкідників вище порога шкодочинності застосовують інсектициди. Завдяки високій стійкості та імунності проти поширених листових хвороб на посівах тритикале ярого не застосовують фунгіциди. Винятком може бути лише епіфітотійний розвиток септоріозу листя. При заселенні посівів личинками клопа-черепашки (2-4 екз./м2) і хлібних жуків (3-5 екз./м2) у фазі молочного і тістоподібного стану зерна посіви обробляють відповідними препаратами.Збирання врожаю. Тритикале яре краще збирати у повній стиглості зерна прямим комбайнуванням. Велику увагу приділяють налаштуванню комбайнів. Залежно від вологості зерна, рівня врожайності та стану посівів установлюють оптимальні зазори в молотильному агрегаті, оберти барабана, нахил дек та визначають швидкість руху комбайна.Нерівномірно достигаючі та забур’янені посіви збирають роздільно. Скошування у валки проводять при восковій стиглості зерна жниварками.Зібране зерно відразу підлягає первинному очищенню та складуванню. Чисте зерно після комбайнування може одразу надходити у продаж.У зв’язку з нестійкими погодними умовами в осінньо-зимовий період щороку в Україні виникає необхідність пересівати значні площі озимих культур. Тритикале яре завдяки високій урожайності зерна і невибагливості до умов вирощування може стабілізувати виробництво продовольчого зерна. Інтенсивна селекція тритикале ярого дала змогу отримати форми, що за фізичними властивостями та якістю зерна і борошна наближені до хлібопекарських пшениць. Завдяки цим особливостям тритикале яре можна ефективно використовувати як основну зернову культуру.