Вид меліорації – хімічна Заходи – фосфоритування грунтів Для чого проводять заходи  спрямованих  на  поліпшення  фізикохімічних  і фізичних властивостей грунтів, їх хімічного складу Зміст заходів детально Сировиною для виробництва фосфорних добрив є апатити йфосфорити. За розчинністю фосфорні добрива поділяють наводорозчинні, розчинні у слабких кислотах і важкорозчинні. До водорозчинних добрив належать суперфосфати. До розчинних у слабких кислотах (цитратно і лимоннорозчинні) належать преципітат, знефторений фосфат, фосфатшлаки. Фосфоритне борошно відносять до важкорозчинних добрив, розчинних уконцентрованих кислотах — соляній, азотній. Рослини добре засвоюють сполуки фосфору з водорозчинних добрив і розчинних услабких кислотах. Фосфор із фосфоритного борошна засвоюється рослинами важко. Вносять фосфорні добрива з розрахунку на вміст засвоюваної або загальної фосфорної кислоти (для фосфоритного борошна) в перерахунку на Р2О5. Суперфосфат Ca(Н2Р04)2•Н20 + Н3РО4 + CaSO4. Масова частка засвоюваної фосфорної кислоти у порошкоподібному добриві становить 1421% Р2О5, в гранульованому  1821%. Вміст вільної фосфорної кислоти 2,55% у перерахункуна Р2О5. Гіпс суперфосфату є джерелом сірки для рослин імікроорганізмів. Сполуки фосфору у суперфосфаті представлені водорозчинними (фосфорна кислота), засвоюваними (фосфорна кислота,дигідрофосфат кальцію, фосфати заліза і алюмінію) та нерозчинними (нерозкладений апатит або фосфорит). Кількість засвоюваних сполук фосфору становить 7590% від загального йоговмісту. Розкладанням апатиту або фосфориту сірчаною кислотою добувають простий порошкоподібний суперфосфат. Після гранулювання порошкоподібного суперфосфату отримують гранульований суперфосфат. У гранульованому суперфосфаті вміст засвоюваної фосфорної кислоти становить 1821%.Вміст гранул розміром 14 мм не менш як 90%, вільної фосфорної кислоти 12,5% Р2О5,води — 3,54%. У ґрунті відбувається біологічне, хімічне та обмінне поглинання фосфору суперфосфату. Хімічне поглинання фосфору відбувається інтенсивно у перші 24 години, далі поглинання — за рахунок фізичної сорбції. Хімічне поглинання зумовлює утворенняв ґрунті менш доступних для рослин сполук фосфору. Незважаючи на те, що цей процес тривалий і в цілому негативний, вінсприяє закріпленню сполук фосфору в місцях його внесення,завдяки чому фосфор суперфосфату з ґрунту практично не вимивається. При адсорбції суперфосфату ґрунтом сполуки фосфору в результаті обмінних реакцій переходять у ґрунтовий розчин, поглинаються рослинами або хімічно ґрунтом. Застосовують суперфосфат на всіх типах ґрунтів як основнедобриво, в рядки, для підживлення. Ефективність рядкового внесення суперфосфату вища, ніж розкидного. Від внесення 1 тсуперфосфату в рядки приріст зерна пшениці становить 5,8 т,під плуг в розкид — 1,8 т. Суперфосфат амонізований. Виробляють шляхом нейтралізації звичайного суперфосфату аміаком. Крім фосфору містить6% азоту. Суперфосфат подвійний Са(Н2РО4)2* Н2О + Н3РО4. На відміну від простого суперфосфату в подвійному суперфосфатіфосфор представлений дигідрофосфатом кальцію та вільноюфосфорною кислотою. Гіпс у ньому є домішкою. Масова частказасвоюваної фосфорної кислоти становить 4050% Р2О5, водорозчинної — 3742%. Вміст вільної фосфорної кислоти досягає5% Р2О5, води — 45%. Кількість гранул розміром 14 мм маєбути не менш як 80%. Процеси поглинання ґрунтом подвійного суперфосфату, вбирання рослинами такі самі, як простого суперфосфату. Суперфосфат подвійний гранульований застосовують на всіх ґрунтахдля основного і рядкового внесення та для підживлення. Преципітат СаНРО4*2Н2О. Масова частка засвоюваної цитратнорозчинної фосфорної кислоти 2746% Р2О5. Преципітатмає добрі фізичні властивості (розсипчастий, негігроскопічний), застосовують для основного внесений на ґрунтах з кислою реакцією. За даними Географічної мережі дослідів з добривами на дерновопідзолистих ґрунтах, приріст соломки льону при внесеннісуперфосфату в складі N30P60Kg0 становив 2,4 ц/га, преципітату —2,2 ц/га картоплі при внесенні N70P70K78 — відповідно 30 і 34 ц/га. Фосфат знефторений 3CaO • Р2О5 + 4CaO • Р2О5 • SiO2. Масова частка засвоюваної фосфорної кислоти становить 2638%Р2О5. Білого або сірого кольору. Порошкоподібний, негігроскопічний, незлежується. Використовують як основне добриво наґрунтах з кислою реакцією. За даними Географічної мережі дослідів з добривами на дерновопідзолистих ґрунтах від внесення знефтореного фосфатув основному удобренні під озимі та ярі культури, льон, картоплюй овочеві отримано такий самий приріст урожаю, як і від суперфосфату. Аналогічні закономірності в дії цих добрив встановлено на сірих опідзолених ґрунтах, чорноземах вилугованих таопідзолених. Вапнування не сприяє зниженню ефективності знефтореного фосфату. Оскільки концентрація знефтореного фосфату у 1,52 рази більша, ніж простого суперфосфату, застосування його дає змогу зменшити витрати на транспортування, зберігання і внесення. Фосфатшлаки. При подрібненні металургійних сплавів виробляють фосфатшлак. Загальна формула 4СаО*Р2О5. Масовачастка засвоюваної (лимоннорозчинної) фосфорної кислоти 1420% Р2О5. У шлаках міститься значна кількість кальцію (до 3859% СаО), магнію, кремнію, заліза, алюмінію, маргану та іншихметалів. Темносірого або чорного кольору, тонкорозмелений. Вносять фосфатшлаки як основне добриво на кислих ґрунтах.При взаємодії фосфатшлаку з ґрунтом відбувається зменшеннякислотності ґрунту, підвищується доступність сполук фосфору длярослин, ґрунт збагачується на кальцій та інші елементи. У дослідах Черкаської дослідної станції на чорноземах опідзолених при внесенні суперфосфату врожайність цукрових буряківстановила 414 ц/га, фосфатшлаку — 432 ц/га, на сірих опідзоленихґрунтах Вінницької дослідної станції — відповідно 435 і 430 ц/га. Фосфоритне борошно Ca3(PO4)2 • CaF2. Масова частка загальної фосфорної кислоти становить 1635% Р2О5. Важкорозчинне. Чорного або темносірого кольору, не злежується. Часточокрозміром 0,030,14 мм повинно бути до 90%. При транспортуванні дуже розпорошується. Вміст вологи — не більш як 1,5%. Високоефективне при основному внесенні на ґрунтах, гідролітична кислотність яких більша за 2,5 мгекв/100 г ґрунту. Підвпливом кислотності ґрунту фосфоритне борошно перетворюється на більш доступну сполуку СаНРО4, згодом на Са(Н2РО4)2. Прицьому також зменшується кислотність ґрунту. Підсилення процесунітрифікації та більший контакт добрива з ґрунтом сприяють утворенню значної кількості доступних сполук фосфору. В Україні почали добувати жовнові фосфорити на Волині тазернисті у Рівненській області. Розвідані зернисті фосфорити вДонецькій, Чернігівській, Хмельницькій та Закарпатській областях. Вони містять 78% Р2О5, близько 40% СаО, кадмію, фтору,урану в них значно менше, ніж у фосфоритах Північної Африки іБлизького Сходу. їх доцільно застосовувати на бідних на фосфор дерновопідзолистих і сірих лісових ґрунтах. Правильне використання фосфоритного борошна при основному внесенні дає можливість отримувати такі самі приростиврожаю, як і від внесення суперфосфату, фосфатшлаку (табл. 28)при значно нижчих витратах на виробництво одиниці продукції. Вапнування знижує ефективність фосфоритного борошна. Томуце добриво потрібно вносити до вапнування. Високоефективнефосфоритне борошно при корінному поліпшенні лук і пасовищ. Таблиця 28 Вплив форм фосфорних добрив на врожайність і якістьзерна кукурудзи на лучночорноземних опідзоленихґрунтах (за Л. А. Левченком)
Варіант досліду Урожайність, ц/га Приріст, ц/га Вміст
протеїну, % крохмалю, %
Контроль 41,0 12,72 62,0
20 т/га гною + N50K50 фон 67,0 13,26 64,0
Фон + Рс 60 73,3 6,3 14,00 67,8
Фон + Рф.ш. 60 72,1 5,1 14,64 64,8
Фон + Рф 60 71,5 4,5 14,58 64,2
Для внесення фосфоритного борошна застосовують пневматичні транспортні засоби, щоб зменшити його втрати. Транспортують і вносять фосфоритне борошно за двома технологіями: 1) прямоточною — навантаження на складі у тракторні абоавтомобільні розкидачі з наступним транспортуванням і внесенням у ґрунт; 2) перевантажувальною — навантаження на складіу транспортні засоби, транспортування, перевантаження наполі у тракторні розкидачі і внесення ними.