Причина деградації Показники погіршення властивостей ґрунтів Морфологічні ознаки погіршення ґрунтів Заходи щодо підвищення їх родючості Застосування меліоративних прийомів
Недостатнє внесення органічних добрив; інтенсивний обробіток ґрунту; необґрунтоване поглиблення орного шару; відчуження з поля нетоварної частини врожаю сільськогосподарських культур (пожнивні рештки, солома); внесення високих норм фізіологічно кислих добрив; підсилення процесів водної ерозії та дефляції; не науково обґрунтовано структура помівних площ; недостатні площі посівів багаторічних трав та ін.). Зменшення вмісту і запасів гумусу в ґрунті; зниження протиерозійної стійкості; падіння потенційної та ефективної родючості ґрунтів. Освітлення верхнього гумусово-акумілятивного горизонту; розпилення структурних окремостей, ущільнення ґрунту. Збільшення кількості органічної речовини яка надходить в грунт: гною, компостів, інших органічних добрив, нетоварної частини урожаю; пожнивних та поукісних рослинних рештків, вирощування сидеральних культур. Використання оптимальної структури посівних площ та оптимального розміщення культур в сівозміні; збільшення частки багаторічних трав; недопущення вирощування монокультури. Раціональний підхід до обробітків грунту, зрошення та осушення сільськогосподарських угідь. Недопущення розвитку водної і вітрової ерозії. зрошувальні (m11)
осушувальні (m12)
осушувально-зволожувальні (m13)
протиерозійні (m17)
залуження (m25)
глибоке меліоративне розпушення (m42)
щілювання (m43)
площинні (протиерозійні) захисні лісонасадження (m51)
лінійні (полезахисні) лісонасадження (m52)